Ägare och styrelse

Bolagsstyrning är skyldigheter och rättigheter som bolaget arbetar med internt i enlighet med lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning är förenklat beslutsfattande och ger den struktur genom vilken ägarna direkt styr bolaget. Genom god styrning genereras värden som kommer samtliga kunder, anställda, ägare och övriga intressenter till godo.

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och Livihops bolagsordning. 

Exempel på styrelsens uppgifter är; strategier, affärsplaner, budget, årsbokslut samt policies och riktlinjer. Styrelsen ska också noggrant följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i Livihop koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören ska följa Livihops utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden företräder Livihop gentemot dess aktieägare. 

Liv Ihop AB

  • Bolagets organisationsnummer är 556846-3136
  • Bolagsformen är Aktiebolag
  • Styrelsen består av Styrelseordförande Robert Palm och styrelseledamöterna Crister Auer, Carl Auer och Marianne Palm
  • VD är Carl Auer
  • Bolaget har sitt säte i Stockholm
  • Ägare är Carl Auer 50% samt Robert Palm 50%
  • Äger Atlas Assistans AB till 100% (556796-9794), Brukartorget AB ( 556667-5160) till 100% samt  Coperativet Castor Ekonomisk Förening som ägs 1000 av 1002 andelar (769612-2634)