BESLUT OM TIMSCHABLON FÖR ASSISTANSERSÄTTNING - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

BESLUT OM TIMSCHABLON FÖR ASSISTANSERSÄTTNING

17.09.13

För 2014 har regeringen beslutat att fastställa schablonbeloppet till 280 kronor per timme. Det innebär att schablonbeloppet räknas upp med fem kronor jämfört med 2013.
Utredningar och myndigheter har genom åren pekat på behov av förändringar av ersättningsmodellen för assistansersättning. De senaste exemplen är Utredningen om assistansersättningens kostnader och Inspektionen för socialförsäkringen som påtalade att regeringen bör se över konstruktionen av schablonen för att den bättre ska svara mot de faktiska kostnaderna för utförd assistans. Regeringen beslutade tidigare i år, mot denna bakgrund, om en översyn av ersättningsmodellen för assistansersättningen. Syftet med översynen är att långsiktigt klara de kvalitetsmål som finns för personlig assistans och att samtidigt komma till rätta med de problem som den nuvarande ersättningsmodellen har.

För 2014 har regeringen beslutat att fastställa schablonbeloppet till 280 kronor per timme. Det innebär att schablonbeloppet räknas upp med fem kronor jämfört med 2013. Uppräkningen avser att täcka ökade kostnader för löner och lönebikostnader.

Uppräkningen av timschablonen avviker från tidigare år. Den del av schablonen som avser administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader m.m. (de s.k. övriga kostnaderna) har visat sig för högt beräknad i förhållandet till Försäkringskassans allmänna råd. I väntan på Assistansersättningsutredningens förslag räknas därmed inte de övriga kostnaderna upp. Regeringen bedömer det dock som angeläget, också i avvaktan på ett kommande utredningsförslag, att uppräkning för ökade kostnader för löner och lönebikostnader 2014 sker.

Källa: Socialdepartementet
Läs mer…