Om oss

LivihopAkademien - kursutbud

Utbildning för assistenser

Vi har tagit fram ett par kurser som du som jobbar som assistent kan delta i. Är du intresserad av att delta i någon av dessa kurser kan du skicka e-post till info@livihopgruppen.se.

Kursutbud

Livräddande första hjälpen

Genom vår kurs i första hjälpen får du lära dig känna igen symptom på sjukdomar och olycksfall samt, kunskap i hur du ska hantera dessa praktiskt. Oftast är det de första minuterna innan ambulans finns på plats som är avgörande. Genom att gå vår kurs får du verktygen för att våga rädda liv. Utbildningen innehåller stor del praktisk träning vilket skapar handlingsberedskap. Under utbildningen kommer du bl.a. lära dig vad du ska göra om någon är medvetslös, sätter i halsen eller får ett hjärtstopp. Du får också lära dig hur du stoppar en blödning utan förband, tar hand om en brännskada utan att ha tillgång till rinnande vatten och testa hur en hjärtstartare fungerar (D-HLR, L-ABC, HLR barn).

Lågaffektivt bemötande

Livihop strävar efter att vara en trygg och pålitlig arbetsgivare som sätter kvaliteter som säkerhet först. En del av våra medarbetare möter på hot och våld eller annat aggressivt beteende under sina arbetspass. För att fortsätta göra det goda jobbet de gör och bibehålla ett professionellt och empatiskt bemötande, som är så oerhört viktigt när man jobbar med människor, utbildar vi våra assistenter i lågaffektivt bemötande.

Under kursen kommer du att få:

  • Verktyg för hantering av svåra situationer utan att trappa upp konflikten
  • Verktyg för utvärdering av vad som kan gå fel
  • Verktyg för förebyggande arbete

Arbetsledning 1

Vår kurs i arbetsledning steg 1 vänder sig främst till dig som kund, som är arbetsledare i din egen assistans. Och även till dig som medarbetsledare i assistansgruppen. Under kursen kommer du att få möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom både assistansen och administrationen runt assistansuppdraget. Syftet är att du som arbetsledare, eller medarbetsledare ska bli mer trygg i din roll att leda assistansgruppen och att sköta adminstrationen som tillkommer.

Arbetsledning 2

I kursen arbetsledning steg 2 kommer du som gått steg 1 få möjligheten att fördjupa dina kunskaper ytterligare. Under denna kurs fokuserar vi främst på assistansekonomi, lönehantering och tidrapporteringssystemet. Du kommer under dagen att få träffa medarbetare från både löneavdelningen och ekonomiavdelningen.

Ergonomi/lyftteknik

Att förebygga och åtgärda problem i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är högprioriterat för Livihop som arbetsgivare. Under utbildningen ergonomi och lyftteknik kommer du som assistent att få öva på att lyfta rätt och ha rätt ställning vid olika arbetsmoment. Under kursen kommer vi varva såväl teoretisk kunskap som praktisk övning.

Anhörigforum

Anhörigforum är ingen kurs/utbildning i ordets bemärkelse utan snarare en mötesplats för dig som anhörig till någon med personlig assistans, där du får möjlighet att i avslappnade former möta andra anhöriga. Ni kommer få möjlighet att utbyta tankar och ideér med varandra, få konkreta råd och tips av en handledare samt bara träffas och ha trevligt.

Generell juridik – LSS och arbetsrätt

Syftet med kursen är att ge en överblick i den socialrättsliga lagstiftningen inom området LSS. Kursdeltagarna kommer att få utbildning i LSS-lagen och genomgång av processen och beståndsdelar vid nyansökan, ansökan om utökning samt överklagan av biståndsbeslutet. Vidare kommer kursen att beröra krav på social dokumentation och krav på anmälningsskyldighet som ställs av Försäkringskassan i enlighet med socialförsäkringsbalken. Slutligen kommer kursen att ta upp frågor rörande arbetsmiljön och arbetstidslagen och det ansvar som åligger kunder/Livihop i egenskap av arbetsgivare.

Samtalsmetodik

Kursen i samtalsmetodik vänder sig till alla som på ett eller annat sätt jobbar med människor. Som användare av personlig assistans eller personlig assistent ställs du inte allt för sällan inför situationer där du behöver vara både pedagogisk, rak och tydlig men samtidigt vara empatiskt nog för att förstå hur den du möter uppfattar situationen. Samtalsmetodiken ger dig de verktyg du behöver för att känna dig trygg med att ta de flesta typ av samtal du kan komma att ha.

Brandskydd

Kursen vänder sig till den i företaget som har ansvar för företagets brandskydd och riskhantering, samt till brandskyddskontrollanter och ansvariga för inköp av företagets brandskydd. Kursen behandlar bl a lagar och myndighetskrav, riskidentifiering, ekonomiska och praktiska konsekvenser av brand samt det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga och kontrollanter.