SVAR TILL MARIA LARSSON OM ASSISTANSERSÄTTNINGEN - Livihop
Stäng

Vi finns i hela Sverige - kontakta oss gärna!

010-15 15 900
info@livihop.se

SVAR TILL MARIA LARSSON OM ASSISTANSERSÄTTNINGEN

26.03.13

Barn och äldreminister Maria Larsson bidrar till att smutskasta en hel bransch när hon utgår ifrån en undermålig rapport om ersättningen för personlig assistans. Vi hoppas att den utredning som nu ska se över assistansersättningen gör det utifrån korrekta grunder och att vi kan ha en konstruktiv dialog.

Barn och äldreminister Maria Larsson tillkännager på Brännpunkt den 21 mars att en utredning ska se över timschablonen, alltså det belopp som betalas ut till anordnare av personlig assistans oavsett om de är privata eller kommunala. Från branschens sida uppskattar vi att detta äntligen blir verklighet. Vi har vid upprepade tillfällen de senaste åren framfört till Maria Larsson och Socialdepartementet att vi anser att den nuvarande modellen är bristfällig eftersom den inte tar hänsyn till hur kostnaderna för assistansen faktiskt ser ut. Vi har också försökt bidra med förslag till olika alternativa modeller i syfte att hitta ett bättre system som speglar anordnarnas kostnader. Flertalet av de brister som påtalas i direktivet har vi själva lyft fram i olika skrivelser till departementet.

I dag har nästan 16 000 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Av de assistansberättigade (januari 2013) hade 39,5 procent sin assistans i kommunal regi, 47,0 procent anlitade ett assistansföretag, 10,1 procent ett assistanskooperativ och cirka 2,5 procent var egna arbetsgivare för sina assistenter.

Olika undersökningar visar att de assistansberättigade uppskattar sina möjligheter att välja och utnyttjar valfriheten till att påverka kvaliteten i sin personliga assistans. Det finns också statistik som visar att de som har sin assistans hos en privat utförare är nöjdare än andra.

Det finns idag ett brett spektrum av anordnare med olika inriktningar, till exempel mot ett visst funktionshinderområde. Majoriteten av företagen är små eller medelstora men kännetecknande för branschen är att företagen oavsett storlek drivs av entreprenörer med ett stort personligt engagemang för de funktionshinderpolitiska frågorna. Många av entreprenörerna är kvinnor och marknaderna är extremt lokala vilket är viktigt ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Omkring 160 000 personer är i dag sysselsatta som personlig assistent.

Det finns alltså en annan bild än den som Maria Larsson försöker förmedla i sitt debattinlägg. I den bidrar hon till att smutskasta en hel bransch utifrån en undermålig rapport som med antaganden och vinklade slutsatser kommer fram till att privata assistansanordnare är överkompenserade i förhållande till kommunerna.

För 2013 är ersättningen för personlig assistans 275 kronor per utförd timme oavsett om anordnaren är ett företag eller en kommun. Med den ersättningsnivån går många kommuner med underskott och har eller kommer att lägga ut sin assistans på entreprenad till privata anordnare. Detta för att få ner kostnaderna eftersom de själva inte klarar av att bedriva assistansen med den ersättningen. Privata utförare däremot klarar av det. Inte bara det, de gör det med högre kvalitet. Trots det hänvisar Maria Larsson till en rapport som på fullaste allvar anser at ersättningen ska sänkas för privata utförare och i stället öka för kommunala.

Maria Larsson skriver också i artikeln att en ny beräkningsmodell kommer att minska ökningen av antalet timmar. Detta är en felaktig slutsats. Antalet beslutade timmar styrs av den funktionsnedsattas behov, oberoende av timbeloppets storlek. Och det är Försäkringskassans uppgift att ha en handläggning, beslutsprocess och kontroll som justerar att detta blir korrekt.

Självklart är vi från Vårdföretagarnas sida djupt kritiska till fusk, kriminalitet och överutnyttjande som förekommer inom den personliga assistansen. Vi vill göra allt för att detta ska stävjas. Framförallt drabbar det de funktionsnedsatta men det uppstår också en osund konkurrens som drabbar seriösa anordnare. Vi tror dock inte att det är rätt väg att gå att som Maria Larsson gör smutskasta en hel bransch utifrån felaktiga slutsatser och därigenom förstärka en redan snedvriden mediabild. Vi hoppas därför att den utredning som ska se över assistansersättningen gör det utifrån korrekta grunder och ser fram emot att ha en konstruktiv dialog med den.

Fredric Käll
Ordförande, bransch personlig assistans, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet 24 mars 2013.